Gebruiksvoorwaarden Spirituele Community NetSamen

(De gebruiksvoorwaarden van netsamen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam)


NetSamen is een community en datingservice die voor leden toegankelijk is via Internet en telefoon. Door lid te worden van NetSamen accepteert u de gebruiksvoorwaarden van NetSamen en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Netsamen. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toegang en registratie
Artikel 3. Het gebruik
Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
Artikel 5. Privacy en bescherming
Artikel 6. Intellectueel eigendom
Artikel 7. Beëindiging
Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie
Artikel 9. Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

1.1
  • NetSamen is een betaalde community en datingservice die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden. Bepaalde onderdelen van NetSamen zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling.
  • (Voor tarieven klik hier).
1.2 Betaalde diensten zijn de onderdelen van NetSamen die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.
1.3 Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van NetSamen.

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Om lid te worden van NetSamen moet u ten minste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.
2.2 Het lidmaatschap van NetSamen is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. NetSamen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.
2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt NetSamen zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart NetSamen tegen elke vordering van deze aard. Aangezien NetSamen slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is NetSamen bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient NetSamen onmiddellijk te worden geïnformeerd.
2.6 NetSamen behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.7 NetSamen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik

3.1 U zult NetSamen niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via NetSamen; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot NetSamen dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan NetSamen te melden.
3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via NetSamen beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via NetSamen beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.
3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door NetSamen.
3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. NetSamen controleert alle profielen, berichtenuitwisseling tussen leden, forumberichten en prikbordberichten en zal deze informatie zonodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. NetSamen is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.
3.6 U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van NetSamen in zult schrijven en zo te trachten hernieuwd gebruik te maken van de gratis kennismakingsperiode.

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Naast het standaard Maandabonnement bestaan betaalde abonnementen op netsamen uit strippenkaarten: ingekochte, losse dagen, i.p.v. een aaneengesloten periode. Dagen hoeven dus niet aansluitend te worden opgemaakt; de dagen dat u niet inlogt op netsamen gaan niet van uw tegoed af.
  Standaardtarieven:

9 50

Maandbijdrage

1 Maand
(31 dagen)

31 dagen:
20 juni t/m 22 juli

19 50

STRIPPENKAART

75 Losse Dagen
(26 cent per dag)

ALLEEN de dagen dat je inlogt gaan er af (max. 1 strip per dag);

Géén einddatum

32 50

STRIPPENKAART

180 Losse dagen
(18 cent per dag)

ALLEEN de dagen dat je inlogt gaan er af (max. 1 strip per dag);

Géén einddatum

 

Verlengingstarieven:

8 50

Maandbijdrage

1 Maand
(31 dagen)

31 dagen:
20 juni t/m 22 juli

16 50

STRIPPENKAART

75 Losse Dagen
(22 cent per dag)

ALLEEN de dagen dat je inlogt gaan er af (max. 1 strip per dag);

Géén einddatum

28 50

STRIPPENKAART

180 Losse dagen
(16 cent per dag)

ALLEEN de dagen dat je inlogt gaan er af (max. 1 strip per dag);

Géén einddatum

4.3 Betaalde abonnementen op netsamen worden nooit automatisch / stilzwijgend verlengd.
4.4 N.B.: Ter bevordering van het gebruik van het volledige abonnement zullen na 90 dagen aaneengesloten niet inloggen op Netsamen deze dagen alsnog in mindering worden gebracht op de strippenkaart, met een minimum behoud van 2 dagen.
4.5 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door u te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat NetSamen gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.6 Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door NetSamen kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van NetSamen, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.
4.7 Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
4.8 Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 18% van het totale bedrag.
4.9 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn, wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van NetSamen niet meer gewenst is; wanneer NetSamen niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door NetSamen moet worden beëindigd.

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van NetSamen. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.
5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in profiel, forum- of prikbordberichten of op beeldmateriaal, of in persoonlijke berichten aan proefleden.
5.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard of uw jeugdfoto's op NetSamen te publiceren. NetSamen behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
5.4 NetSamen controleert alle profielen, berichtenverkeer tussen leden, forumberichten en prikbordberichten, en zal profielen zonodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
5.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.
5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt NetSamen zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
5.8 U schrijft zich niet in als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.
5.9 U verklaart dat uw inschrijving bij NetSamen strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
5.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van NetSamen zult voordoen.
5.11 U verklaart NetSamen op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.
5.12 U verklaart het gebruik van NetSamen en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.
5.13 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd worden door NetSamen als privé-gegevens behandeld. NetSamen behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
5.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan NetSamen opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekende lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekende lid.
5.15 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door NetSamen beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt NetSamen in staat NetSamen steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.
5.16 NetSamen is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van NetSamen kan verlopen. NetSamen raadt u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
5.17 Er is alles aan gedaan om NetSamen zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van NetSamen heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
5.18 Bij NetSamen worden geen adres gegevens geregistreerd.
5.19 Uit veiligheidsoverwegingen logt NetSamen het ip-adres van uw computeraansluiting. NetSamen behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.
5.20 De verwerking van uw persoonsgegevens door Netsamen is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1433048. U kunt het register kostenloos raadplegen: www.cbpweb.nl.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NetSamen en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.
6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van NetSamen zijn het intellectuele eigendom van NetSamen en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van NetSamen.
6.3 De gebruiksrechten die door NetSamen aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij NetSamen. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van NetSamen is strikt verboden.
6.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van NetSamen en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de NetSamen zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
6.5 NetSamen is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van NetSamen. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van NetSamen of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van NetSamen. NetSamen is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van NetSamen en/of technische vereisten.

Artikel 7. Beëindiging

7.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website.
7.2 NetSamen is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot NetSamen geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens NetSamen niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel e-mail gedrag dan wel wangedrag op het forum of prikbord die NetSamen via andere leden van NetSamen bereiken, of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat NetSamen uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot NetSamen zullen onthouden.
7.3 NetSamen is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via NetSamen zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van NetSamen, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. NetSamen kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. NetSamen onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door NetSamen op de site is gezet of informatie die door NetSamen aan u is overgedragen.
8.2 NetSamen is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van NetSamen. NetSamen is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
8.3 Het gebruik van NetSamen is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van NetSamen tegenvallen kan NetSamen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
8.4 NetSamen kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. NetSamen kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.
8.5 NetSamen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.
8.6 NetSamen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.
8.7 NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. NetSamen tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van NetSamen tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.
8.8 NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.
8.9 NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. NetSamen raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die NetSamen biedt.
8.10 NetSamen kan niet garanderen dat NetSamen foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van NetSamen jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van NetSamen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat NetSamen voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.
8.11 NetSamen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van NetSamen .
8.12 NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is NetSamen gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.
8.13 U vrijwaart NetSamen voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens NetSamen al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
8.14 NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die NetSamen niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder NetSamen personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan NetSamen levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie NetSamen op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.
8.15 Wanneer NetSamen wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel NetSamen als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
8.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van NetSamen jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.
8.17 NetSamen kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. NetSamen spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
8.18 NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
8.19 NetSamen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
8.20 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan contact@netsamen.nl.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Wanneer NetSamen wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en NetSamen bestaan over op deze andere rechtspersoon.
9.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9.3 Op betrekkingen tussen u en NetSamen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en NetSamen worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag.