Home » Vriendschap » Weblogs » Weblog
 Filter op nieuwe reacties / van wie / periode / zoekwoorden


Door Navojoa, 8 november 2017, 15:59

Maak favoriet 

foto Navojoa

Naderend einde van de wereld zoals we die kennen

De wereld zoals we die kennen zal op betrekkelijk korte termijn ophouden te bestaan en zal worden vervangen door een bestuursvorm die meer recht doet aan de aspiraties van individuen, groepen en landen. Een nucleaire oorlog, zoals de satanistische elite graag wil, zal er hoogstwaarschijnlijk niet komen. De oorlogen die Lees verder

De wereld zoals we die kennen zal op betrekkelijk korte termijn ophouden te bestaan en zal worden vervangen door een bestuursvorm die meer recht doet aan de aspiraties van individuen, groepen en landen. Een nucleaire oorlog, zoals de satanistische elite graag wil, zal er hoogstwaarschijnlijk niet komen. De oorlogen die we nu meemaken behoren tot de laatsten die de mensheid zullen teisteren.

Er is duidelijk sprake van een versnelling van gebeurtenissen in de wereld. De macht die de afgelopen 500 jaar in handen was van de westerse landen begint steeds sneller uiteen te vallen. Financieel / monetair, economisch, cultureel, militair en geopolitiek.

De afgelopen jaren is door een samenwerkingsverband van personen die afstand namen van de toekomst die de satanistische elite voor de mens in gedachten had, en die daartegen in verzet kwamen. De afgelopen jaren is dat verzet alleen maar gegroeid en is de strijd tegen de satanische elite alleen maar verhevigd.

Inmiddels zijn er ook toppolitici en bestuurders van internationale organisaties die afstand nemen van de satanische praktijken en plannen. Het satanistische bolwerk wankelt. Putin (Rusland), Xi (China), Hasan Rohani (iran) en Trump (Verenigde Staten) blijken de zichtbare voorhoede te vromen voor het verzet. Deze leiders winnen dagelijks aan macht en invloed en werken gestaag verder aan hun agenda, om de satanistische elite ten val te brengen.

Boven de zichtbare wereldleiders loopt de machtspiramide nog door, maar die aspecten begrijpen en kunnen accepteren vereist dat je bereid bent buiten de satanische box te stappen. De box die je hebt meegekregen van je ouders, het onderwijs, de media en de politici. Er zijn vele krachtvelden actief als het gaat om het beïnvloeden van de mensheid in verschillende richtingen.

In de kern gaat het om 2 stromingen, te weten: dienstbaarheid aan (je)zelf of dienstbaarheid aan de schepping / het universum. De satanisten bevinden zich aan de kant van dienstbaarheid aan (je)zelf, terwijl de genoemde wereldleiders zich bevinden in het andere kamp.

Met name als we kijken naar de situatie in de Verenigde Staten, dan zien we dat deze strijd binnen het Amerikaanse bestuurlijk apparaat wordt uitgevochten. Waar Trump het in eerste instantie leek te verliezen, wordt nu duidelijk dat hij momentum genereert in zijn voordeel.

Als je bijgeleverde link volgt, tref je een artikel aan, waarin vanuit een breed perspectief wordt gekeken naar de razendsnelle ontwikkelingen en die daar dus een ruim kader voor verschaffen: https://www.lovehaswon.org/ascension-spirituality/message-to-humanity-and-the-earth-it-is-time?rq=message%20to%20humanity

708 keer bekeken

Door Navojoa, 6 november 2017, 17:52

Maak favoriet 

foto Navojoa

Een geschiedenis van de Aarde. . .

Behalve de bijbel en het Darwinisme zijn er nog vele verklaringen over het ontstaan van onze Melkweg, zonnestelsel, planeet en uiteindelijk de mens. Deze nieuwe versies van de ontstaansgeschiedenis van de Aarde en de mens gaan niet zelden uit van een totaal andere invalshoek dan de conventionele verklaringen die we Lees verder

Behalve de bijbel en het Darwinisme zijn er nog vele verklaringen over het ontstaan van onze Melkweg, zonnestelsel, planeet en uiteindelijk de mens. Deze nieuwe versies van de ontstaansgeschiedenis van de Aarde en de mens gaan niet zelden uit van een totaal andere invalshoek dan de conventionele verklaringen die we met de paplepel hebben mee gekregen.

Maakt dat ze onwaarschijnlijk of ongeloofwaardig? Dat zou best eens kunnen afhangen van de manier waarop u naar de wereld kijkt. De afgelopen 2 decennia is er, dankzij het internet, veel informatie vrijgekomen uit onafhankelijke bronnen en van zelfstandige onderzoekers. Deze informatie geeft een ander beeld van de wereld dan de wereld die we kennen uit de verhalen van onze opvoeders, opleiding en de verhalen die we via de media krijgen toegediend in de vorm van nieuwsprogramma's, actualiteitenrubrieken en entertainment.

Voor het internet konden deze bronnen makkelijk worden doodgezwegen door deze informatie simpelweg niet te publiceren of te distribueren. Het internet heeft dat allemaal veranderd. Iedereen met een verhaal kan nu van achter de PC publiceren wat hij / zij wil en ook nog eens kiezen voor het platform waarop men dat doet.

Dit heeft ertoe geleid dat er veel onderzoeksresultaten zijn verschenen, die geen weerklank vinden in de officiële wetenschap en daaraan gelieerde kanalen.

Deze kolossale informatie tsunami die op de burgers, waar ook ter wereld, wordt losgelaten heeft niet nagelaten de mensheid tot nadenken te stemmen. Steeds meer mensen plaatsen vraagtekens bijd e kennis die ze uit conventionele hoek hebben ontvangen en raken op drift.

De grote vraag is allen: wat is waar en wat is onzin. Laten we wel wezen, het internet beidt ook ruimte aan allerlei lieden die de wildste claims lanceren als waarheden. Inmiddels is voor mij ook vast komen te staan dat feiten maar een betrekkelijke waarde hebben. Feiten kunnen niet worden gecommuniceerd, zonder dat de verteller een zekere benadering kiest.

Dat geldt ook voor de vele verhalen die vertelt worden over de geschiedenis van het universum en uiteindelijk de ontstaansgeschiedenis van de mens. Zo treffen we diverse 'Draconische' (reptielen origine), Pleiadische, Syrian, enz, . versies aan over dit onderwerp, waarbij opvalt dat alle partijen een eigen invalshoek kiezen en van daaruit hun feiten rangschikken.

De kunst is dan de tijdlijnen en de feiten uit verschillende bronnen over elkaar te leggen en op zoek te gaan naar de overeenkomsten, zodat langzaam maar zeker gemeenschappelijke grond kan worden gevonden. Heb je daarmee de waarheid boven tafel? Ik denk van niet, maar het is wel een stap in de goede richting.

In ieder geval is duidelijk dat deze verhalen net zo geloofwaardig zijn als de conventionele verhalen. Zeker wanneer je op de hoogte bent van het Grote Spel dat boven onze hoofden wordt gespeeld.

Hieronder treft je aan videotje aan, waarin een groep die zich 'The Founders' (de stichters) noemt, haar versie van dit verhaal vertelt. Daarbij maken ze gebruik van een 'Channel'. Een 'channel' is iemand die via telepatisch of intuïtief contact kan maken met entiteiten. Of die nu van de Aarde afkomstig zijn of niet.

Nou, dit is zo'n verhaal. Ik vond het best boeiend en heb er met veel plezier 2 uur van mijn leven aan opgeofferd. Het videotje heeft voor mij een aantal zaken in perspectief geplaatst en wat nieuwe mogelijkheden geopend, die verder onderzocht moeten worden.

Tegenwoordig vraag ik me af of er, binnen de box waarin het menselijk bewustzijn zich tegenwoordig ophoudt, nog wel zoiets als waarheid te vinden is.

Daarom: veel kijkplezier. Ik ben benieuwd naar je reactie.

Bekijk op YouTube zelf

676 keer bekeken

Door Navojoa, 2 november 2016, 17:18

Maak favoriet 

foto Navojoa

De wereld veranderd

Diverse culturen uit de oudheid hebben aangegeven dat er vanaf 21 december 21012 een nieuwe energie de aarde zou aandoen. Die energie zou het mogelijk maken dat de mensheid de volgende stap in haar evolutionair proces zou zetten. De culturen uit de oudheid hebben deze ontwikkeling voorspeld op grond Lees verder

Diverse culturen uit de oudheid hebben aangegeven dat er vanaf 21 december 21012 een nieuwe energie de aarde zou aandoen. Die energie zou het mogelijk maken dat de mensheid de volgende stap in haar evolutionair proces zou zetten. De culturen uit de oudheid hebben deze ontwikkeling voorspeld op grond van hun eeuwenlange waarnemingen van de manier waarop de elektromagnetische straling die de aarde vanuit het heelal bereikt, fluctueert in een cyclus van ongeveer 26.000 jaar (precessie / platonisch jaar).

Daarbij is rekening gehouden met de omgang die ons zonnestelsel maakt rondom de kern van ons sterrenstelsel (galaxy). Rond 21 december 2012 beweegt ons zonnestelsel zich in een kwadrant die een hogere concentratie elektromagnetische straling bevat.Deze hoger en krachtiger geladen elektromagnetische straling zou de komende 425.000 jaar haar invloed doen gelden.

Dit fenomeen wordt aangewezen als de oorzaak van de evolutionaire versnelling die we op dit moment in de wereld kunnen waarnemen. Met andere woorden: de hoger geladen elektromagnetische straling uit het platonisch jaar / precessie wordt de komende eeuwen stelselmatig versterkt door de plek die ons zonnestelsel nu inneemt in haar baan rond de kern van ons sterrenstelsel (galaxy).

Inmiddels weten we dat de apocalyptische scenario's gelukkig van tafel kunnen. De nieuwe energie doet geleidelijk aan haar intrede en maakt dat de mensheid zich op een vloeiende manier (binnen 2 of 3 generaties) kan omvormen tot een meer energetisch wezen. Energie kan vanuit deze optiek beschouwd worden als een drager van bewustzijn, waarvoor geldt dat hoe krachtiger de energie, hoger groter de bewustzijnslading. De komende eeuwen zal dit effect steeds verder worden versterkt in een tempo waar we op dit moment niet op kunnen participeren.

Ik weet wel dat de tijdslijnen die ik had uitgezet voor de volgende stap van de mensheid in haar evolutionair proces de neiging hebben in te krimpen. Veranderingen die ik voorzag voor de jaren na 2025, blijken nu reeds de kop op te steken.

Zo zien we dat steeds meer mensen zich bewust worden van het feit dat ze de controle op hun 'mind' uit handen hebben gegeven aan een groep leiders die daar structureel misbruik van maakt. Zo gaan steeds meer mensen beseffen dat ze onmondig en dom worden gehouden door de media, de wetenschap en de door hen gekozen politieke leiders.

Op dit moment is de groep ontwaakten niet groot genoeg om een nieuwe vorm van samenleven te bedenken, waarbij respect voor de medemens en de natuur aan belang zullen winnen.

Wat we wel zien is dat nu ook functionarissen op hoog niveau binnen overheden en internationale instellingen, steeds vaker een boekje open doen over de wantoestanden binnen hun werk. Deze klokkenluiders gaan zover dat ze hun eigen veiligheid op het spel zetten (Assange, Snowden, enz. ) ten behoeve van het grotere geheel. Klokkenluiders worden door de personen en instellingen die door hun onthullingen worden geschaad steeds vaker opgejaagde en buiten de wet gesteld.

Ook in kringen van mensen die geloven dat hun leiders en autoriteiten integere burgers zijn die het (inter)nationale belang dienen, zie ik steeds vaker dat men vraagtekens plaatst bij de gang van zaken. Wat we ook zien is dat onderdrukte groepen steeds meer opkomen voor dat wat ze beschouwen als hun onvervreemdbare mensenrechten en daar zien we samenwerkingsverbanden ontstaan die veelbelovend zijn voor de toekomst.

Kortom: we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.

1037 keer bekeken

Door Navojoa, 1 februari 2016, 16:10

Maak favoriet 

foto Navojoa

Mens, cultuur en universum

Ons mensbeeld wordt bepaald door de samenleving. Via geconditioneerde opvoeding, scholing, geschiedenis, cultuur, de media, religie wordt materiaal aangedragen voor het opbouwen van een mens- en wereldbeeld. Samen vormt dat, in combinatie met gebeurtenissen in ons leven, de persoonlijke levenservaring van een individu.

Het huidige mens- en wereldbeeld is aan Lees verder

Ons mensbeeld wordt bepaald door de samenleving. Via geconditioneerde opvoeding, scholing, geschiedenis, cultuur, de media, religie wordt materiaal aangedragen voor het opbouwen van een mens- en wereldbeeld. Samen vormt dat, in combinatie met gebeurtenissen in ons leven, de persoonlijke levenservaring van een individu.

Het huidige mens- en wereldbeeld is aan verandering onderhevig. Als gevolg van voortschrijdend inzicht en wetenschappelijke en sociale bevindingen veranderd onze perceptie op de werkelijkheid in meer of mindere mate. Daarbij valt op dat de persoonlijke levenservaring vaak gedeeld wordt met de directe omgeving waarin het individu zich bevindt: gezin, vriendengroep, collega’s, stadsgenoten landgenoten en ga zo maar door.

Verschillen in mens- en wereldbeeld verschillen regionaal en lijken sterk beïnvloed door cultuur. Cultuur wordt in deze tekst beschouwd als een set van overlevingsvaardigheden voor een bepaalde groep in een bepaalde omgeving of een bepaald milieu. Een zekere kosmologie (ontstaan van het heelal, haar wetmatigheden en uiteindelijk de mens en diens relatie met het universum) maakt vaak deel uit van cultuur. In een cultuur kan het universum als persoon (God / Allah) worden beschouwd, als kracht (Brahama, Vishnu, Shiva), als abstract begrip (het Al / Niets) of als energie of bewustzijn.

Daarbij gaat het steeds over hetzelfde universum en dezelfde krachten die in het universum werkzaam zijn (magnetisme, polariteit, fractionele opbouw en gelaagdheid (dimensies of dichtheden). (levensvormen). De universele wetten gelden onverkort voor alle entiteiten. Ook voor de mens.

Strikt genomen is de mens omringd door het universum. Sterker nog: de mens is doordrongen van het universum. De lege ruimte tussen de atomen en moleculen van het menselijk lichaam worden gevuld door ‘de ether’. Dezelfde materie die zich in de lege ruimte tussen de sterren en planeten bevindt. Het universum is vanuit die optiek voor iedereen gelijk. De werkelijkheid van individuen of (culturele) groepen daarentegen kan enorm verschillen, afhankelijk van de overtuigingen. Perceptie wordt gestuurd door overtuigingen. Cultuur speelt daar een belangrijke rol in.

Cultuur kan beschouwd worden als een soort venster of een portal, waarin de manier waarop leden van die cultuur de werkelijkheid waarnemen, is vastgelegd. In de loop van de ontwikkeling van de mens (een soort degeneratieproces) zijn culturen steeds meer kennis en inzichten op de spirituele werkelijkheid (het universum) kwijtgeraakt. Als gevolg van oorlogen en bewuste vernietiging van cultureel erfgoed over de gehele planeet, bevindt de mensheid zich thans in een situatie waarin het de kennis van het universum (Spirit, de bron, het allerhoogste, enz. ) opnieuw moet worden ontdekt.

Cultuur kan daarbij behulpzaam zijn, zolang wordt onderkent dat de aspecten van Spirit die in culturen bewaard zijn gebleven, slechts een fractie van het geheel uitmaken. Door uit de kennis en inzichten van meerdere culturen te putten kan men inzicht verwerven in meerdere aspecten. Dat biedt een betere basis voor eigen speurwerk en eigen bewustzijnsexperimenten.

Alle culturen streven ernaar de mens (weer) in contact te brengen met de intelligente kern van het universum (Spirit).

Als vuistregel geldt dat hoe ouder de cultuur, hoe meer aspecten van Spirit er bekend zijn en hoe meer mogelijkheid men biedt om Spirit te ervaren (passief) of in contact te treden met Spirit (actief). Moderne culturen, zoals bijvoorbeeld de christelijke en de islamitische- die nog maar net zijn komen kijken- ontberen die breedte en diepgang en hebben, ongeacht de intentie waarmee ze zijn “opgesteld”, de neiging de oprechte zoeker op een dwaalspoor te brengen.

Daarom kan de oprechte zoeker beter de culturele bagage links laten liggen en zich rechtstreek oriënteren op Spirit. De beperkingen en vervormingen van de culturele interface komen daardoor aan het licht. En dan niet alleen van de eigen cultuur.

1709 keer bekeken

Terug naar boven
 
Gelijkgestemde netsamen partners
Banner van ParaviewBanner van Spiegelbeeld tijdschrift

Vandaag op Netsamen

happy header

Samen navieren van de Zonnewende:

Gratis en onbeperkt contact leggen, chatten en meer met volop gelegenheid voor uitwisseling, verdieping, verstilling, reflectie en connectie.

Voor alle leden met (kost je geen dag) of zonder volledig abonnement.

85097